Djurskyddsregler Höns, kakoner, ankor och gäss

Fjäderfä ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.
De ska hållas och skötas i en god miljö och på ett sådant sätt att det
främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

Djuren ska hållas så att tillsyn kan ske utan svårigheter och på ett betryggande sätt.
Tillsynen ska normalt göras minst en gång per dag. Nykläckta,
sjuka eller skadade fjäderfä och fjäderfä som beter sig onormalt ska ses till oftare.

Ett sjukt eller skadat djur ska snarast ges nödvändig vård om
inte sjukdomen eller skadan är så svår att djuret måste avlivas omedelbart.

Fjäderfä ska hållas tillfredsställande rena.
Föremål och ämnen som kan skada djuren ska förvaras oåtkomliga för dem.
Fjäderfäns beteende får inte styras med utrustning eller
anordningar som ger djuren en elektrisk stöt

Foder och vatten

Fjäderfän ska dagligen ges foder av lämplig struktur.
Fodret ska vara tjänligt och fodergivan ska garantera en tillräcklig,
allsidig och välbalanserad näringstillförsel.
Automatiska system, såsom utfodrings- och vattningssystem,
ska kontrolleras dagligen.Fjäderfä ska få vatten minst två gånger per dygn.
Vattnet ska vara tjänligt för djuren.
Fjäderfän bör ha fri tillgång till vatten.

Renhållning i stallet

Stall och andra förvaringsutrymmen för fjäderfä ska hållas rena.
Stallutrymmen ska rengöras och utgödslas minst en gång per dag,
om inte systemet för djurhållningen är uppbyggt för andra rutiner som också ger god hygien.

Ströbäddar ska hållas torra och strömedlet ska vara av
lämplig typ och ha god hygienisk kvalitet.

Vid kontinuerlig djurhållning ska stallet eller stallavdelningen
rengöras noggrant minst en gång per år. Vid omgångsuppfödning
ska stallet eller stallavdelningen rengöras noggrant före
varje insättning av en ny omgång djur.
Värphönsstallar ska dessutom desinficeras mellan omgångarna.

Utevistelse

Rastgårdar och drivningsvägar ska vara fria från föremål med
uppenbar risk att skada djuren. Stängslet ska vara utformat och
anordnat så att djur under normala förhållanden inte skadas.
Marken ska i anlagda rastgårdar och på av djur hårt belastade
ytor utomhus vara hårdgjord, dränerad eller naturligt ha motsvarande funktion.

I anläggningar där hönsen kan gå ut ska utomhusytorna ha en area
som är anpassad till beläggningsgraden och markytans beskaffenhet
så att föroreningar undviks. De ska vara försedda med skydd mot
dåligt väder och rovdjur och vid behov med lämpliga vattentråg.

Utfodring

Utfodrings- och vattningssystem ska vara utformade,
dimensionerade och placerade så att djuren kan äta och dricka lugnt och naturligt.

Ansvar - påföljd

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot djurskyddslagen,
de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen eller inte följer de f
örelägganden eller förbud som meddelats av kontrollmyndighet,
kan dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Den som inte låtit förpröva sitt stall eller annat utrymme för djur,
kan av länsstyrelsen åläggas att betala en särskild avgift.
Avgiften är fyra gånger så stor som den vanliga avgiften för förprövning,
om det inte finns särskilda skäl för att ta ut en lägre avgift.
Avgiften kan tas ut inom fem år från det att byggnadsåtgärden genomfördes.
Den som ålagts att betala en sådan särskild avgift döms inte till ansvar enligt första stycket ovan.