¤Villkor för Jourhem

¤Djurskyddet Varberg står för veterinärkostnaderna på de djur
som ska kastreras vaccineras, id-märkas ex.
Katter, hundar innan de kan få ett nytt hem, även eventuell medicin
och avmaskning står Djurskyddet Varberg för.
Någon ersättning betalas inte ut till jourhem som tar hand om djur som placerats där.

¤I första hand anlitas den veterinär som Djurskyddet Varberg har avtal med,
Före veterinärbesök måste Djurskyddet Varberg kontaktas, för godkännande,
innan djuret tas till veterinär .

¤När nytt hem till djuret hittas måste jourhemmet
kunna ta emot besök av intresserade köpare vid överenskommen tid.

¤Djur i jourhemmet får inte vara i kontakt med någon annat djur under karantänstiden,
dvs. De 2-3 första veckorna, och efter det får det aktuella djuret endast
komma i kontakt med andra djur som bor på jourhemmet och som bedöms som friska.

¤Jourhemmen får inte släppa ut djuret utomhus.
Lantbruksdjur som måste vara ute är det anorlunda för då dessa djur måste vara ute,
men ska vara ute på ett så säkert sätt att de inte kan rymma eller
komma i kontakt med utomstående djur som inte hålls på jourhemmet.

¤All utplacering, såväl till annat jourhem som vid adoption, sker genom Djurskyddet Varberg,
som även har rätt att omplacera djuret vid eventuellt behov.

¤Jourhemmet får gärna delta aktivt i sökandet efter varaktigt hem,
men det nya hemmet måste godkännas av Djurskyddet Varberg innan utplacering sker.

¤Önskar jourhemmet behålla djuret är det viktigt att detta meddelas
snarast så att Djurskyddet Varberg upphör med att leta hem åt den.
Är djuret redan bortlovad till ett annat hem kan jourhemmet inte
behålla den om inte den andra parten godkänner detta.

¤Djuret ska behandlas väl och får inte utsättas för vanvård,
djurplågeri eller experiment. Djuret ska förses med mat, omvårdnad och tillsyn.
För hondjur gäller att jourhemmet är ansvarig för att se till att dräktighet inte uppstår.

¤Djuret får inte omplaceras, utlånas, säljas, bortskänkas
eller avlivas utan Djurskyddet Varbergs tillstånd.

¤Önskar jourhem, som har ett jourhems djur inne,
att avsluta sitt uppdrag måste de säga till i god tid så att Djurskyddet Varberg
har möjlighet att finna djuret ett nytt hem eller en plats på ett annat jourhem.

¤Om djuret skulle försvinna måste Djurskyddet Varberg omgående meddelas.

¤De djur som du agerar jourhem åt tillhör Djurskyddet Varberg.